บุคลากร

นางสาวธิดารัตน์ บุญดล

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างก่อสร้าง / สถาปัตยกรรม

นายอุทัย ไชยวิเศษ

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายสงบ ฉ้งทับ

M.B.A บริหารธุรกิจ

นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล

กศม.บริหารการศึกษา